Nederlands 
  Home
Winkelwagen
Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden
Producten
  Stoelen
  Voetensteunen
  Headsets
  Muizen
  Toetsenborden
  Polsondersteuning
  Flatscreenarmen
  Laptophouders
  Documenthouders
  CPU-houders
  Ergo - industrie
  Ergo - bouw
Extra
  Contact
  Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

 

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN
Artikel 1 - ALGEMEEN
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op (elk onderdeel van) alle overeenkomsten geheel of gedeeltelijk strekkende tot leveringen, tenzij verkoper en koper uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen zijn. Onvoorwaardelijke toepassing van de door de koper ingeroepen algemene (inkoop) voorwaarden wordt uitdrukkelijk door de verkoper van de hand gewezen.

Artikel 2 - OFFERTES EN AANBIEDINGEN
Alle offertes en aanbiedingen, als ook de gegevens in prijscouranten en folders, zijn vrijblijvend, tenzij de verkoper zulks in zijn offerte aan de koper uitdrukkelijk anders heeft vermeld.

Artikel 3 - OVEREENKOMSTEN
Verkoopovereenkomsten komen uitsluitend tot stand door een schriftelijke orderbevestiging van de verkoper dan wel doordat verkoper geheel of gedeeltelijk voldoet aan een opdracht tot levering van de koper; in geval van een opdracht tot levering in verschillende gedeelten wordt de overeenkomst in zijn geheel geacht tot stand te zijn gebracht, indien de eerste gedeeltelijke c.q. deellevering plaatsvindt.

Artikel 4 - PRIJZEN
Indien na de datum van een offerte of bevestiging van een order, de prijzen van materialen, grondstoffen, lonen, salarissen, sociale of overheidslasten, vrachten, wisselkoersen, assurantiepremies, in- en uitvoerrechten, of andere kostenbepalende factoren in binnen- en buitenland worden gewijzigd, of die wijzigingen eerst dan ter kennis van de verkoper komen, en die zich meer dan 3 maanden na het aangaan van de overeenkomst voordoen, is de verkoper bevoegd de prijzen dienovereenkomstig te wijzigen met inachtneming van de eventuele ter zake bestaande wettelijke voorschriften, en mogen deze door de verkoper worden doorberekend, zonder enige verdere opslag. De koper heeft het recht om in geval van verandering in prijzen, en wel binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst,

Artikel 5 - LEVERING
1. Indien een bepaalde levertijd is overeengekomen verbindt de verkoper zich deze levertijd te realiseren zoveel als redelijkerwijs in zijn vermogen ligt. Verkoper verleent te dien aanzien evenwel geen garantie. Overschrijding van de oorspronkelijke levertijd - ongeacht de oorzaak daarvan - geeft koper niet het recht ontbinding en/of schadevergoeding te vorderen. Na afloop van de oorspronkelijke levertijd kan de koper de verkoper schriftelijk een nieuwe, redelijke, levertermijn aanzeggen. Voldoet de verkoper toerekenbaar ook niet aan deze termijn, dan kan de koper de overeenkomst ontbinden voor zover van hem in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst in stand blijft. Een eventuele vordering tot schadevergoeding van de koper in een dergelijke situatie is onderworpen aan artikel 8.
2. Indien de leverancier van wie de verkoper de aan de koper te leveren goederen betrekt, door welke oorzaak dan ook, anders dan een gebrek in het product, geheel of ten dele in gebreke blijft met het leveren c.q. niet tijdig, niet goed of onvoldoende levert, dan geldt dit ten aanzien van de koper in zijn relatie met de verkoper als overmacht en is de verkoper bij niet c.q. onvoldoende c.q. niet tijdige, c.q. verkeerde levering aan koper niet jegens de koper aansprakelijk voor schade daaruit ontstaan.
3. Bij overmacht en bij andere omstandigheden van zodanige aard, dat naar redelijkheid en billijkheid, nakoming van de overeenkomst door ieder der partijen niet kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort. Indien een dergelijke opschorting 6 maanden heeft geduurd, kan de overeenkomst bij aangetekende brief door ieder der partijen worden beëindigd. In dat geval nemen de verplichtingen uit de overeenkomst een einde, zonder dat de partijen schadevergoeding of enige andere prestatie van elkaar kunnen vorderen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst is voldaan, dan wel is gepresteerd, wordt alsdan tussen de partijen pro rato afgerekend.
4. In geval verkocht is met een feitelijke levering op afroep, dient de koper de afroepen zodanig te stellen, dat binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst alle goederen volledig zijn afgeroepen, tenzij schriftelijk een andere afroeptermijn wordt overeengekomen. Indien de koper hiermede in gebreke blijft, is de verkoper gerechtigd de nog resterende goederen aan de koper aan te bieden en onmiddellijke betaling te vorderen, dan wel de overeenkomst te ontbinden zonder dat sommatie of rechterlijke tussenkomst daartoe is vereist en aanspraak te maken op volledige vergoeding van alle door hem geleden schade.
5. Alleen de levering binnen Benelux* van zendingen magazijngoederen met een factuurwaarde van meer dan 200,00 exclusief omzetbelasting, inclusief verpakkingsmateriaal (met uitzondering van emballage waar voor het gebruikelijk is afzonderlijk statiegeld in rekening te brengen) geschiedt franco huis koper. Zendingen met een lagere factuurwaarde dan vermeld, geschieden niet franco. Kan een verkoper een magazijnorder met een waarde van tenminste 200,00, inclusief verpakking en verpakkingsmateriaal, niet in één zending versturen, dan moet levering plaatsvinden van alle deelzendingen franco huis koper. Dit geldt evenwel niet voor artikelen, die extra aangemaakt worden of die de verkoper niet als magazijngoederen aanhoudt. Indien de koper bij franco leveringen een speciale vervoersgelegenheid voorschrijft komen de daaraan verbonden eventueel meerdere kosten voor rekening van de koper. *Voor levering in Duitsland en Engeland is de genoemde factuurwaarde m.b.t. franco levering 500,00 en 1.500,00. Voor levering in Duitsland en Engeland zijn separate verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing.
6. Voor zendingen beneden de voornoemde franco grens, wordt berekend voor zendingen binnen de Benelux een bedrag van 10,00, inhoudende administratie en vrachtkosten. Voor Duitsland en Engeland worden behalve 10,00 administratiekosten, ook de vrachtkosten in rekening gebracht.
7. Verzending geschiedt per door de verkoper te kiezen gelegenheid. Bij niet-franco zendingen behoort de verkoper de goedkoopste vervoersgelegenheid te kiezen. Indien de koper de voorkeur geeft aan een andere wijze van verzending, zijn de eventueel daaraan verbonden meerkosten ook voor rekening van de koper. Oponthoud of vertraging van de verzending is niet voor rekening of risico van de verkoper.
8. Indien de emballage in rekening wordt gebracht dient deze tegelijk met de betaling van de hoofdsom als bedoeld in artikel 9 voldaan te worden. Restitutie van hetgeen krachtens dit artikel aan emballage is betaald, vindt alleen plaats bij franco en ongeschonden levering op het terrein van verkoper binnen 3 maanden na dag van levering. De beoordeling van de vraag of de emballage ongeschonden is teruggeleverd, ligt uitsluitend bij de verkoper.

Artikel 6 - RECLAMES
Reclames ter zake van uiterlijk waarneembare gebreken dienen binnen 2 werkdagen na feitelijke aflevering schriftelijk bij de verkoper te worden ingediend, evenals geconstateerde beschadiging van de verpakking.
Hiervan dient aantekening gemaakt te zijn op de vrachtbrief. Reclamering ter zake van overige gebreken dient zo spoedig mogelijk schriftelijk te geschieden, doch uiterlijk binnen 30 dagen na levering. Bij overschrijding van deze termijnen vervallen alle vorderingsrechten ter zake.
Ieder recht op reclame vervalt, wanneer de goederen geheel of gedeeltelijk in gebruik genomen zijn. Voor de toepassing van deze bepaling wordt iedere gedeeltelijke levering als een afzonderlijke levering beschouwt. De koper is niet gerechtigd goederen, waarover hij reclameert, zonder toestemming van de verkoper terug te zenden.

Artikel 7 - RETOURZENDINGEN
Retourzendingen zonder voorafgaande toestemming van de verkoper zijn niet toegestaan. Geschieden zij toch, dan zijn alle kosten aan de zending verbonden, ten laste van de koper. De verkoper is in dat geval vrij de goederen voor rekening en risico van de koper onder derden op te laten slaan of zelfs te diens beschikking te houden. Retourzendingen, welke door de verkoper niet aanvaard zijn, ontheffen de koper in geen enkel opzicht van de betalingsverplichtingen. Ten aanzien van de werkelijke kosten uit of in verband met retourzendingen en de naar aanleiding daarvan door de verkoper genomen maatregelen voortvloeiend, is diens gespecificeerde opgave voor de afnemer bindend, behoudens tegenbewijs. Retourzendingen, die een gevolg zijn van foutieve bestelling door de koper, worden na acceptatie van de verkoper, gecrediteerd onder inhouding van 15% van de netto gefactureerde waarde voor gemaakte kosten, met een minimum van 15,00 per geval. Retourzendingen reizen voor rekening van de koper, behalve ingeval zij plaatsvinden ten gevolge van een fout van de verkoper.

Artikel 8 - AANSPRAKELIJKHEID
Voor zover zulks elders in deze voorwaarden niet uitdrukkelijk anders is geregeld, aanvaardt de verkoper aansprakelijkheid voor overlijden, voor persoonlijk letsel en voor materiële schade aan installaties en eigendommen van de wederpartij en van derden tot ten hoogste het bedrag opgenomen in de aansprakelijkheidsverzekering van verkoper, dan wel een samenhangende reeks van gebeurtenissen, indien het letsel of de schade is ontstaan tijdens de uitvoering van ingevolge de order te verrichten werkzaamheden c.q. onderhoud- of reparatiewerkzaamheden en het gevolg is van schuld van personen van wie verkoper zich bij de uitvoering van die werkzaamheden bedient. Voor alle overige schade, direct of indirect, daaronder begrepen het verloren gaan van informatie, waarvoor verkoper in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard, zal de verkoper niet aansprakelijk zijn. De koper vrijwaart verkoper te dezer zake tegen alle verdergaande aanspraken van derden.

Artikel 9 - BETALING
1. Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 30 dagen na de op de factuur vermelde factuurdatum.
2. In geval van te late betaling is de koper een rente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke rente over het openstaande bedrag vanaf de vervaldag tot aan de dag van voldoening van het verschuldigde bedrag. Alle kosten, inclusief gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, veroorzaakt door of samenhangend met te late betaling, komen voor rekening van de koper.
3. Ingeval van te late betaling is de verkoper gerechtigd ter zake van deze overeenkomst de aflevering van andere goederen op te schorten c.q. met de koper gesloten overeenkomst geheel dan wel gedeeltelijk zonder sommatie of rechterlijke tussenkomst te ontbinden en van de koper volledige schadevergoeding te vorderen.
4. Indien de verkoper vóór of tijdens de uitvoering van de overeenkomst vermoedt of aanwijzingen ontvangt dat de koper in verminderde mate kredietwaardig mocht zijn, is verkoper gerechtigd niet te leveren of niet verder te leveren. De verkoper behoudt zich bovendien steeds het recht voor (ook indien de koop op andere condities is afgesloten) de goederen onder rembours te verzenden of vooruitbetaling te verlangen.

Artikel 10 - EIGENDOMSVOORBEHOUD
1. Tot aan de algehele voldoening van de door de koper aan de verkoper verschuldigde betalingen ter zake van een tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst, behoudt de verkoper de eigendom van alle door hem geleverde goederen, zulks tot zekerheid voor de betaling van al het hem toekomende, niets uitgezonderd; de koper zal mitsdien de hem geleverde goederen betreffende deze overeenkomst, zo lang geen algehele betaling van het verkoper toekomende heeft plaatsgevonden, niet mogen vervreemden, belenen, verpanden, of onder hypothecair verband brengen, noch verhuren, uitlenen of op welke wijze of welke titel dan ook uit zijn bedrijf brengen, tenzij hij als wederverkoper een bedrijf uitoefent, waarbij het verkopen van het geleverde doel is, in welk geval hij tot zodanig verkopen gerechtigd is. Dit recht tot verkopen vervalt echter wanneer de verkoper de koper dat recht na het verstrijken van de betalingstermijn ontzegt, of als de koper in staat van faillissement is verklaard of surséance van betaling heeft aangevraagd.
2. De verkoper, ten aanzien van wie een koper in de nakoming tekort is geschoten, heeft het recht deze tekortkoming in de nakoming te beschouwen als gepleegd ten opzichte van alle met de verkoper lopende overeenkomsten. In geval van een tekortkoming in de nakoming heeft de verkoper het recht de overeenkomst gedeeltelijk in stand te houden.

Artikel 11 - GESCHILLEN
Alle geschillen, die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst, waarop onderhavige voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, of naar aanleiding van nadere overeenkomsten, welke een uitvloeisel zijn van zodanige overeenkomst, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van de verkoper, tenzij koper en verkoper overeenkomen het geschil te onderwerpen aan arbitrage.

Artikel 12 - SLOTBEPALING
Deze algemene voorwaarden beogen een redelijke regeling van de rechtsverhouding tussen de verkoper en de koper. Voor zover zich omstandigheden mochten voordoen waarin deze voorwaarden, of enige bepaling daarvan, tot onredelijke uitkomsten mochten leiden, zullen deze voorwaarden in zoverre toepassing missen.